Naturen

Naturen
Barsø byder på et typisk bakkelandskab. Under den sidste istid afl ejrede isen sand, ler, grus og sten, og derfor finder du på Barsø sten fra hele Norden. Især kan du finde mange ledeblokke, der er sten, hvis oprindelsessted er kendt. Det er især kinnediabas og forskellige porfyrer.
Barsø har bakker og lavninger, fugtige flade strandenge og tanger med det fineste sand. Her er stenede strande og stejle skrænter, hvor du kan aflæse årtusinders geologisk udvikling, og om sommeren ruger digesvalerne i skrænterne og udfører deres imponerende luftakrobatik over hovedet på dig.
Den nordvestlige del af øen, med Gyldenbjerg som højeste punkt, er stærkt bakket. Mod syd og øst jævner landskabet sig ud.
På øens to spidser, Søndermaj og Nørrerevle, lægges der år for år land til øen, men alligevel vokser den ikke, for havet tager store bidder af især østkysten.

ko sondermai

Græssende køer på Søndermaj

Søndermaj og Nørrerevle afgræsses om sommeren af kreaturer. De er med til at holde træer og buske nede. De to områder er fortsat fællesarealer for øens gårde, og det har de været i flere hundrede år. Ifølge en kontrakt fra 1784 må gårdene tilsammen have 18 store kreaturer på græs på Søndermaj og 13 mindre kreaturer på Nørrerevle.

Øens østkyst er særlig udsat. Det er her, Østerklev med de stejle og op til 15 meter høje ler skrænter knejser over stranden, og det er her, du kan finde nogle ganske specielle stenforekomster eller klipper, om du vil.

Kalksandsten ved Østerklev

Kalksandsten ved Østerklev

Klippeblokkene ligger på stranden eller rager ud i skrænten. De består af sammenkittet grus og sten. De er dannet ved, at kulsyreholdigt vand har opløst kalken i de øvre jordlag for senere at udskille den i de dybereliggende gruslag. Her er det hele kittet sammen til en hård kalksandsten.

Nedtvunget asketræ

Nedtveget ask

Der er ingen skov på Barsø, men til gengæld er der mange levende hegn. I de levende hegn langs grusvejene kan du se de specielt formede asketræer, og om sommeren gør brombærranker hegnene til et uigennemtrængeligt vildnis.

I hegnene kan du også finde vilde stikkelsbær, slåen og hyld sammen med vild gulerod, kodriver, påskelilje og dansk ingefær med de karakteristiske røde bær.

Plante- og dyrelivet
På Barsø kan du finde gul snerre, også kaldet Jomfru Marias sengehalm, blåklokke, følfod, kær svinemælk, kongelys, tiggerranunkel, strandmandstro, engkabbeleje, strandkål, tusindgylden og bakketidsel m.fl.

Strandmandstro

Strandmandstro

Tidligere var der ikke rådyr på Barsø. I 1998/99 blev der udsat 4 stk. (1 buk og 3 råer). Siden er bestanden vokset støt, men ellers har øen kun ræven og haren, når vi taler om de lidt større dyr.
Overalt kan du se huller efter mosegrise. Der er ikke muldvarpe på øen, men du kan se mus og pindsvin på jorden og flagermus i luften.
Øen har et rigt insektliv, som du kan opleve en sommerdag på en tur over strand engene. I juli flyver sommerfugle som græsrandøje og engrandøje overalt.
Fugle er der mange af på øen. Ud over de almindelige småfugle som lærke, vibe, stær, solsort og svale kan du både se og høre tornsanger, munk, gærdesanger og gulbug. Ved stranden ses strandskade, stor præstekrave, skarv og hejre. Om vinteren er der en stor forekomst af gæs, edderfugl og hvinand, og i mindre omfang ser du også toppet lappedykker og lom. De fældende edderfugle kan være svære at se på stenene i brændingen. Hver vinter får øen besøg af en ellers sjælden gæst, søkongen, der yngler i det arktiske område i Nordøstatlanten. Den ses ofte i brændingen på jagt efter føde.
Af rovfugle er der musvåge, rørhøg, tårnfalk og spurvehøg. Med lidt held kan du også se havørnen, der yngler i nærheden på fastlandet.
I farvandet ved Barsø kan du være heldig at se marsvin, især i et område sydvest for øen, og spættet sæl kan med mellemrum også ses langs kysten eller liggende på en sten i vandet.

Strandtudsen
Der er ikke så mange dyrearter på Barsø som på fastlandet, men der er nogle interessante imellem. For eksempel trives strandtudsen på øen, og den er ved at være sjælden andre steder. På Barsø har den de bedste livsbetingelser.
Her er mange vandhuller, og strandtudsens kvækken morgen og aften varsler hvert år foråret og sommerens komme. Strandtudsen, med den gule stribe ned ad ryggen, er en sjov lille fætter. Den er ikke, som andre tudser, langsom og kluntet. Tværtimod piler den af sted, næsten som en mus.

Strandtudsen

Strandtudsen

Barsø fotos

Barsø Links

TIL SALG

lille annonce